Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AML Web Works

1. Definities

1.1 AML Web Works: webdesign AML Web Works : de gebruiker van de algemene voorwaarden.


1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie AML Web Works een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Web-site: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
 Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met AML Web Works verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.


2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met AML Web Works.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door AML Web Works zijn geheel vrijblijvend

3.2 AML Web Works is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•De opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door AML Web Works.

•De aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.


Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 AML Web Works zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AML Web Works het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan AML Web Works aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.


5.3 AML Web Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AML Web Works is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AML Web Works kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de web-site wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.


6.2 Tussentijdse resultaten worden door AML Web Works op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.


6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van AML Web Works , zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 AML Web Works is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van AML Web Works van de betreffende functionaliteit of plugin.


6.5 Oplevering van een web-site geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de web-site.

7. Copyright

7.1 Al het door AML Web Works vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AML Web Works niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.


7.2 Het eigendom van door AML Web Works verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van AML Web Works, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan AML Web Works hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is AML Web Works gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.


7.3 AML Web Works behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover AML Web Works bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AML Web Works op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met AML Web Works of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AML Web Works.

8.2 AML Web Works is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.


8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AML Web Works slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van AML Web Works voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
  omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan AML Web Works.
Indien de reclame gegrond is zal AML Web Works deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan AML Web Works binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.


9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te 
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.


10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor AML Web Works naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en AML Web Works en is de opdrachtgever verplicht om het werk van AML Web Works volgens afspraak te honoreren.


11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien AML Web Works de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de web-site in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de web-site op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en AML Web Works kan de web-site vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de web-site door AML Web Works niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.


11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de web-site op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal AML Web Works een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de web-site door AML Web Works overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.


11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door AML Web Works een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 AML Web Works bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.


12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 AML Web Works zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan AML Web Works.

13.2 Wanneer AML Web Works bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. AML Web Works is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.


13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstipvan oplevering veranderen. AML Web Works zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.


13.4 AML Web Works is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt AML Web Works zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde web-site.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.